Come experience paradise with us


THE REAL GOLFER'S PARADISE

Kiến Trúc Sân Gôn:                 Andy Dye

Số lỗ golf:                              18

Độ dài của sân                        Tổng cộng 7,244 yards

Tổng độ dài của 9 lỗ đầu là 3,569 yards.

Tổng độ dài của 9 lỗ sau là 3,675yards.

Mỗi lỗ gôn có nhiều bệ phát bóng tạo tính hấp dẫn của Sân và phù hợp với khả năng của từng người chơi gôn.

Par:                                        Mỗi 9 lỗ gôn đều có số gậy tiêu chuẩn là 36

Đơn vị đo trên sân:                Yards.

Lọai Cỏ:                                  Platinum TE Paspalum.

Đường xe điện:                       Được thiết kế suốt Sân Gôn.

Nhà dừng chân trên Sân:        2

Giờ Phát Bóng:                       Mỗi nhóm chơi cách nhau 10 phút

Giờ mở cửa:                            6:00 am - 7:30 pm


 Facebook Twitter Addthis